BIỂU MẪU

DOWNLOAD CÁC BIỂU MẪU YÊU CẦU DỊCH VỤ
Link Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin (xoá gỡ, tạm ngưng, thay đổi mã số thuế)
Link Phiếu yêu cầu chuyển chủ quyền sử dụng dịch vụ
Link Phiếu yêu cầu di dời sử dụng dịch vụ
Link Phiếu yêu cầu lắp đặt điện thoại, fax
Link Đăng ký dịch vụ cộng thêm (hiển thị số gọi đến, mở gọi liên tỉnh, quốc tế)
Link Hợp đồng lắp đặt internet cáp quang fibervnn
DOWNLOAD PHẦN MỀM CHỮ KÝ SỐ VNPT CA
Link Phần mềm VNPT Token Manager AN (version 1.0.1.3)
Link Phần mềm VNPTCA-Plugin (version 1.0.1.0)
Link Phần mềm VNPTCA-Plugin Mac OS (version 1.0.0.9)